Smluvní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky ( dále jako “VOP”) jsou platné a účinné od 1.1.2011

1. Úvodní ustanovení

1.1. VOP jsou neoddělitelnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem.
1.2. VOP jsou závazné pro všechny smluvní strany, které je uzavřou prostřednictvím nebo v souvislosti se stránkou www.psanipraci.cz.
1.3. Zhotovitelem je vlastník domény, resp. jím pověřená osoba.
1.4. Pokud není ve smlouvě uvedené jinak, jde vždy o Smlouvu o dílo podle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jako “OZ”).
1.5. Od VOP je možné se odchýlit pouze písemnou dohodou mezi smluvními stranami.
1.6. Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu VOP a to i bez předcházejícího upozornění na změnu.
1.7. VOP získávají účinnost dnem jejich vyhlášení. Jsou účinné i vůči objednavateli, který si dílo objednal před dnem účinnosti.

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je vyhotovení díla – zhotovení komplexního podkladu na písemnou práci podle konkrétních podmínek ze strany objednavatele a za dohodnutou cenu, kterou je objednavatel povinný zaplatit zhotoviteli.
2.2. Objednavatel není oprávněný dílo zveřejnit, reprodukovat nebo poskytnout třetí osobě. V případě, že objednavatel tuto povinnost poruší, nese právní zodpovědnost v plném rozsahu.
2.3. Objednavatel není oprávněný dílo použit jinak než na výlučně studijní účely.
2.4. Objednavatel se zavazuje převzít ukončené dílo v dohodnutém termínu a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Objednavatel se zavazuje poskytnout zhotovitelovi všechny údaje, které jsou potřebné na plnění předmětu smlouvy.
3.2. Zhotovitel je povinný zhotovit dílo na vlastní náklady, s řádným odborným přístupem, podle specifikací a parametrů díla dohodnutých s objednavatelem v dohodnutém čase.
3.3. Zhotovitel podle § 538 ObZ má právo pověřit zhotovením díla nebo jeho některé časti jinou fyzickou nebo právnickou osobu. Při vykonání díla jinou osobou, zhotovitel nese zodpovědnost, jako by dílo vykonal sám.
3.4. Zhotovitel se zaručuje odevzdat zhotovené dílo v dohodnutém termíně objednavatelovi.
3.5. Objednavatel je povinný dílo převzít a zavazuje se zhotoviteli uhradit dohodnutou cenu za zhotovené, odevzdané, dílo  maximálně do 5 pracovních dní ode dne odevzdání díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4. Objednávka

4.1. Za objednávku se považuje vyplnění elektronické objednávky prostřednictvím internetové stránky www.psanipraci.cz za podmínek tam stanovených.
4.2. Objednavatel je povinný pravdivě a úplně vyplnit objednávkový formulář. Nepravdivou a chybnou objednávku má zhotovitel právo odmítnout.
4.3. Zhotovitel si též vyhrazuje právo odmítnout objednávku i bez uvedení důvodů.
4.4. Zhotovitel potvrzení objednávky potvrdí elektronickou poštou.

 5. Cena díla

5.1. Všechny ceny uvedené v ceníku na internetové stránce jsou informativní. Konečná cena díla bude určená dohodou smluvních stran.
5.2. Zhotovitel má právo dohodnout cenu díla s objednavatelem individuálně.
5.3. Zhotovitel stanovuje cenu díla podle druhu, povahy, náročnosti, specifik, termínu na zhotovení díla a speciálních  požadavků ze strany objednavatele.

 6. Odevzdání díla

6.1. Dílo je objednavatelovi odevzdané zhotovitelem dnem jeho odeslání. Elektronickou poštou na v objednávce uvedenou e- mailovou adresu.
6.2. Dílo bude odevzdané ve formátu programu Microsoft Word, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.
6.3. V momentě odevzdání díla zhotovitelem přechází  na objednavatele nebezpečí škody na zhotovené věci.

7. Reklamace díla

7.1. Dílo má chyby, pokud zhotovení díla neodpovídá podmínkám přímo dohodnutých ve smlouvě , pokud se to týka rozsahu, odbornosti, přesnosti termínů, faktografickosti a úplnosti. Za jiné chyby zhotovitel neodpovídá.
7.2. Objednavatel není oprávněný od smlouvy odstoupit po dodaní díla zhotovitelem.
7.3. Pokud objednavatel není z objektivních důvodů spokojený s rozsahem nebo kvalitou díla, je oprávněný si uplatnit zodpovědnost za chyby přímo u zhotovitele elektronickou formou, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne odevzdání díla.
7.4. Za odevzdání díla se považuje den, kdy objednavatel obdrží dílo v elektronické podobě na svoji e- mailovou adresu.
7.5. Objednavatel je v reklamaci  povinný uvést, v čem konkrétně spočívají chyby díla, v čem je podle jeho názoru dílo nekvalitní, nepřesné, neodborné, neúplné nebo v čem nesplňuje podmínky, které byly určené ve smlouvě.
7.6. Zhotovitel je povinný do 5 pracovních dní dát objednavatelovi na vědomí, či reklamaci uznává nebo ne.
7.7. Zhotovitel se po obdržení reklamace zavazuje chybu díla bez zbytečného odkladu a v dohodnuté lhůtě mezi smluvními stranami na svoje náklady odstranit, pokud jde o odstranitelnou chybu.
7.8. Pokud jde o chybu díla neodstranitelnou, zhotovitel je povinný objednavateli vrátit uhrazenou cenu díla nebo s ním dohodnout náhradní plnění.
7.9. Zhotovitel má právo reklamaci odmítnout v případě, že objednavatelem reklamovaná chyba je neopodstatněná a neprokázaná.
7.10. Zhotovitel je povinný svoje rozhodnutí o neuznaní reklamace odůvodnit.

8. Platební podmínky

8.1. Objednavatel uhradí cenu za dílo výhradně bankovním převodem na č. účtu určené Zhotovitelem, které Zhotovitel oznámi Objednavateli mailem, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.
8.2. Objednavatel je povinný uhradit cenu za dílo řádně a včas,a to před  odevzdáním díla, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.
8.3. Pokud  se objednavatel opozdí s úhradou ceny za dílo, zhotovitel je oprávnený požadovat pokutu ve výšce 3 % z celkové ceny díla za každý i začatý den opoždění objednavatele s úhradou ceny díla, příčemž zhotovitel je oprávnený podniknout všechny zákonné prostředky na vymáhání své nesplacené pohledávky.

9. Závěrečné ustanovení

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje objednavatele nebudou poskytnuté třetí osobě a použijí se výhradně jen na účely plnění předmětu smlouvy a pro potřeby provozovatele internetového portálu www.psanipraci.cz.
9.2. Objednavatel vyplněním objednávkového formuláře dává zároveň souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti zhotovitele.
9.3. Osobní údaje objednavatele jsou plně chráněné zákonem č. 210/2000 Sb  o ochraně osobních údajů v znění pozdějších předpisů.
9.4. Objednavatel se zavazuje respektovat a dodržovat práva jednotlivých děl a dále je nerozšiřovat.
9.5. Smluvní strana, která poruší kteroukoliv povinnost vyplývající z této smluvy nebo z VOP, je povinná nahradit druhé smluvní straně škodu vzniklou porušením povinnosti.