Získání stipendia pro akademický rok 2016/2017

ČVUT v Praze – Mimořádné motivační stipendium pro akademický rok 2016/2017 činí 7000 Kč. Více na : http://www.fel.cvut.cz/cz/aktuality/mimoradne-stipendium

Univerzita Karlova – 

A) Stipendium na podporu ubytování

B) Sociální stipendium

C) Stipendium za vynikající studijní výsledky („prospěchové“) – Rozmezí celkové částky stipendia za vynikající studijní výsledky, kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce, je 11.000 až 33.000 Kč.

D) Účelové stipendium – Celkový limit částky účelového stipendia, kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce je u stipendia podle odstavce 1 písm. a) nebo d) celkově 82.000 Kč, písm. b) 30.000 Kč a písm. c) 60.000 Kč.

E) Mimořádné motivační stipendium pro studenty 1. ročníků bakalářského studia

F) Mimořádné motivační stipendium na podporu vynikajících studentů 1. ročníků navazujícího magisterského studia

G) Sportovní stipendium

Více na: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/predpisy-a-poplatky/stipendia/Stipendia_vseobecne_info_2014

Univerzita J. E. Purkyně – 

A) Sociální stipendium

B) Ubytovací stipendium

C) Prospěchové stipendium FSE

D) Mimořádné stipendium FSE

Více na: http://www.fse.ujep.cz/cz/students-65796924/informace-o-studiu-1601538378/studentska-stipendia-856555451.html

VUT v Brně –  Nejlepších 500 absolventů středních škol v ČR zapsaných do prvních ročníků bakalářských studijních programů na VUT v Brně v akademickém roce 2016/2017 opět odměníme jednorázovým stipendiem ve výši 6 000 Kč.

Více na: https://www.vutbr.cz/aktuality-f19528/stipendium-6-000-kc-pro-500-nejlepsich-studentu-d75760

Univerzita Palackého – Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 3.000 Kč.Student, který úspěšně absolvuje 2. ročník a zapíše se do 3. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 2.000 Kč.

 

Rubriky: Aktuality |

SCIO testy nanečisto

 

test-check

Níže naleznete SCIO testy, které si můžete zdarma vyzkoušet.

Obecné studijní předpoklady

http://www.jobs.cz/vysoke-skoly/testy/obecne-studijni-predpoklady/

Základy společenských věd

http://www.jobs.cz/vysoke-skoly/testy/zaklady-spolecenskych-ved/

Matematika

http://www.jobs.cz/vysoke-skoly/testy/matematika/

Anglický jazyk

http://www.jobs.cz/vysoke-skoly/testy/anglicky-jazyk/

Německý jazyk

http://www.jobs.cz/vysoke-skoly/testy/nemecky-jazyk/

Biologie

https://www.scio.cz/nsz/biologie.asp

Chemie

https://www.scio.cz/nsz/chemie.asp

Zdroj: jobs.cz, scio.cz

Rubriky: Aktuality |

Seznam termínů dnů otevřených dvěří u jednotlivých vysokých škol

Státní vysoké školy

http://www.kampomaturite.cz/data/USR_052_DEFAULT/dod_verejne_vs_30_9_2016.pdf

Soukromé vysoké školy

http://www.kampomaturite.cz/data/USR_052_DEFAULT/dod_soukrome_vs_5_9_2016.pdf

Zdroj: převzato z kampomaturite.cz

Rubriky: Aktuality |

Joint degrees – dva diplomy jednou ranou

Zatímco ve Spojených státech jsou studijní programy typu joint degrees nebo double (či multiple) degrees již celkem běžné, na evropských školách se teprve začínají prosazovat. V rámci vybraných oborů už je nabízí také několik českých univerzit a vysokých škol.

Jak už název těchto typů studijních programů napovídá, jedná se o jakési „dvojité“ studium na dvou či více přeshraničních institucích současně. Po absolvování takového studijního programu získají studenti buď společný diplom uznaný všemi zapojenými institucemi, nebo rovnou diplom a spolu s tím i titul z každé z nich.

Cíl realizace společných oborů je jasný: vedle podpory mobility studentů (a pozdějších odborníků) je to také upevňování mezinárodní spolupráce univerzit, sbližování vzdělávacích systémů, propojování obsahů jednotlivých studijních programů či rozšíření možnosti vzájemného uznání titulů. Mimoto pak tyto přeshraniční programy otevírají cestu k jejich postupnému vylepšování třeba právě díky vzájemné spolupráci a výměně zkušeností.
Samotní studenti pak díky absolvování těchto oborů získají nejen cenné zkušenosti a kontakty, ale je to pro ně i příležitost poznat jiný vzdělávací systém a přístup ke vzdělání a v neposlední řadě také jedinečná šance, jak si posílit svou pozici na trhu práce (a to nejen na tom tuzemském). Navíc jde o jednu z mála možností, jak získat dva tituly ve stejném, nebo jen o trochu delším čase, než jaký by strávili studiem každého oboru zvlášť.

V České republice jsou tyto programy realizovány v souladu se zákonem o vysokých školách, konkrétně jeho § 47a a § 81. Většinou probíhají pod hlavičkou programu Evropské komise Erasmus Mundus (nebo i jiných programů Evropské komise) či na základě bilaterální (multilaterální) dohody partnerských vysokých škol. Nejčastěji jsou vypisovány v rámci magisterského nebo doktorského studia, ale v nabídce lze nalézt i společné programy bakalářské. Častěji se s nimi lze u nás setkat na soukromých vysokých školách a univerzitách, i když ani veřejné školy nezůstávají pozadu. V nabídce je má například Česká zemědělská univerzita https://www.af.czu.cz/…-engineering .

Jak studium probíhá?

Nejčastější formou studia je jeho rozdělení na části dle počtu zapojených institucí. To například znamená, že v rámci navazujícího magisterského studia student absolvuje jeden rok studia na mateřské instituci, druhý pak na té partnerské (nebo obráceně). Někdy ale studenti absolvují na zahraniční univerzitě třeba jen několik týdnů či měsíců studia (například v podobě stáže) a zbytek studia stráví na domácí půdě. Zde pak navštěvují kurzy, které jsou vedeny pedagogy z partnerské školy.
Podoba a realizace programu vždy závisí na vzájemné dohodě konkrétních škol, ale v každém případě musí splňovat Kritéria Akreditační komise, která jsou ke stažení na stránkách MŠMT.
Závěrečnou práci studenti většinou píšou buď jen pod vedením vyučujícího z partnerské univerzity, nebo vyučujících z obou škol. Samotné studium je zakončeno státní zkouškou, která se skládá před mezinárodní komisí. Úspěšný absolvent následně obdrží buď diplom uznaný všemi zapojenými školami, nebo diplomy udělované samostatně.
Specifikem dvojitého studia je, že z většiny, a nebo i celé probíhá v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině nebo němčině). Stejně jako jakékoli studium v cizím jazyce, i to dvojité je většinou spojeno s řádově i desetitisícovými poplatky. Tuto položku rozpočtu ale velmi často dokáže snížit některé ze stipendií, které mohou z dvojitého studia učinit možnost otevřenou všem. Ne všichni ale mají to štěstí, že jsou nakonec do programu vybráni – obvykle se do něj dostanou dva až tři studenti ročně.
Studium magisterského joint nebo double degree je navíc většinou omezeno jen na absolventy konkrétního oboru bakalářského studia, a tak je možnost vycestovat za dvojitým titulem často jen velmi omezená, protože i vypisovaných společných oborů je zatím jen relativně málo.

Jaké školy double nebo joint degree nabízejí?

Zdroj: článek převzat z vysokeskoly.cz

Rubriky: Aktuality |

Pedagogické minimum

pedagogické minimumPedagogické minimum slouží ke zlepšení pedagogických a výchovných znalostí nejen pro učitele a lektory, ale i pro další jiné profese. Bližší informace o kurzech pedagogického minima naleznete v následujícím článku.

Co je pedagogické minimum

Pedagogické minimum jsou kurzy akreditované Ministerstvem školství a mládeže ČR (MŠMT)a jsou zakončeny závěrečnou zkouškou. Po úspěšném složení zkoušky získáte osvědčení s celostání platností jako potvrzení způsobilosti absolventa pro vykonávání pedagogické profese.

Kurzy pedagogického minima jsou nabízeny ve formě rekvalifikačních kurzů komerčních agentur, nebo jako doplňující pedagogické vzdělání v rámci kurzů celoživotního vzdělávání vysokých škol. Studenti pedagogických oborů již toto minimum absolvují během studia.

 

Komu je pedagogickéminimum určeno

Kurzy jsou určeny zejména těm, kteří se chtějí v této oblasti realizovat. S vystudovaným pedagogickým minimem tak mohou jeho absolventi pracovat třeba jako instruktoři pro soukromé firmy, v rámci škol, ale i v jiných vzdělávacích institucích. Pedagogické minimum ale může stejně tak sloužit jako prostředek ke zlepšení prezentačních schopností a dovedností zástupců těch profesí, které vyžadují dobré komunikační schopnosti, jako například manažerů, administrativních pracovníků, obchodníků aj.

Základní podmínkou pro absolvování kurzu je zpravidla ukončené středoškolské vzdělání. Některé kurzy, zejména ty zaměřené na odborné pedagogické vedení dospělých, a nebo ty, které jsou vypisovány vysokými školami, už ovšem vyžadují předchozí vzdělání či alespoň praxi v daném oboru.

 

Obsah studia

Stěžejní náplň kurzu leží zejména v humanitních oborech, jako je psychologie, pedagogika, sociologie, metodika výuky a vedení lidí ze specifických skupin (děti, mladiství, dospělí apod.), bezpečnost práce, ale také třeba etika nebo zdravověda.

Obsahem studia jsou ale i praktické předměty zaměřené například na způsoby tvorby osnov, formy práce s vyučovacími pomůckami a multimediálními technologiemi, metodiku vedení výuky (aktivizace a udržení pozornosti, náplň a průběh vyučovací hodiny apod.) a řada dalších.

 

Délka kurzu

Délka kurzů se liší v závislosti na vzdělávací instituci. V rámci semestrálního studia na vysokých školách lze kurz rozdělit do dvou až čtyř semestrů v rámci studia prezenčního i kombinovaného. Informace naleznete na stránkách fakult vysokých škol (většinou pod odkazem na Celoživotní vzdělávání)

Soukromé vzdělávací instituce nabízení absolvování kurzu v rozsahu 50 až 300 hodin. Rozsahu kurzu odpovídá i jeho finanční nákladnost, která se může pohybovat od několika tisíc korun až k jejich desítkám.  Kurzy nabízejí například

ACZ – vzdělávací centrum

Aktuálně vypsané kurzy:

Termíny

lektor datum čas cena
Mgr. Alena Klucová od 12. 5. 2016
do 27. 5. 2016
od 09:00
do 14:30
5990,- Kč
Mgr. Alena Klucová od 6. 10. 2016
do 21. 10. 2016
od 09:00
do 14:30
5990,- Kč

 

Centrum vzdělání všem.

Vypsané kurzy:

https://vzdelavanivsem.cz/databaze-kurzu/kategorie-vzdelavani/podkategorie-pedagogicke-minimum

 

Zdroj: vysokoskoly.cz, vzdelavavsem.cz, acz-kurzy.cz

Rubriky: Aktuality |

Přijímací testy na VŠ z předchozích roků online

images (11)

Níže najdete přijímací testy na VŠ z předchozích roků, nejedná se o testy aktuální

Přijímací testy:

Zdroj: vysokeskoly.cz

Rubriky: Aktuality |

Maturita 2016 – zkušební testy a zadání z posledního ročníku maturitní zkoušky

images (9)
Níže naleznete odkazy na zkušební  testy a zadání z posledního ročníku maturitní zkoušky, soubory vzorových úloh a aktuální ilustrační testy.

Ilustrační testy z cizích jazyků:

Maturita 2015 – podzim – zde naleznete ke stažení kompletní didaktické testy, klíče správných řešení a zadání písemných prací podzimního zkušebního období 2015:

http://www.novamaturita.cz/maturita-2015-podzim-1404037927.html

Maturita 2015 – jaro – zde naleznete ke stažení kompletní didaktické testy, klíče správných řešení a zadání písemných prací jarního zkušebního období 2015:

http://www.novamaturita.cz/maturita-2015-jaro-1404037761.html

Soubor vzorových úloh a zadání:

http://www.novamaturita.cz/soubor-vzorovych-uloh-a-zadani-1404036703.html

Ilustrační test z matematiky – listopad 2013:

http://www.novamaturita.cz/ilustracni-test-z-matematiky-listopad-2013-1404036680.html

Více informací naleznete na stránkách http://www.novamaturita.cz/

Zdroj: novamaturita.cz

 

 

Rubriky: Aktuality |

Status studenta a jeho výhody

stažený soubor (23)

 

Studentský život obnáší nejen mnohé půvaby, ale také nezpochybnitelné výsady. Ty se pojí s takzvaným statusem studenta. Víte, na co všechno máte nárok, jak si všechny studentské výhody ponechat co nejdéle a kdy o ně přijdete?

Kdo má na studentské výsady nárok?

Status studenta můžete získat coby frekventanti denního studia na střední a vyšší odborné škole nebo bakalářského, magisterského či doktorského studia na vysoké škole.

Za studium na střední škole se z hlediska zákona považuje také jednoleté denní studium jazyků, takzvané pomaturitní studium. Ke studiu se musíte přihlásit do konce kalendářního roku po první vykonané maturitní zkoušce, škola musí mít akreditaci ministerstva školství, ve skupině by nemělo být více než 18 studentů, musí jít o denní studium nejméně dvaceti 45minutových vyučovacích hodin po celý školní rok.

Jaké výhody se pojí se statusem studenta?

Pokud doložíte, že splňujete náležitosti studenta, získáte například slevu na dani z příjmu 4 020 korun do 26 let, u doktorského prezenčního studia až do 28 let. Rodiče mohou do vašich 26. narozenin uplatňovat také slevu na dítě nebo na vás pobírat sociální dávky. Zároveň za vás stát platí zdravotní pojištění.

Velmi příjemným bonusem bývá sleva nadopravu- městskou hromadnou, železniční i autobusovou. Většinou je potřeba mít vystaven mezinárodní studentský průkaz ISIC, s nímž velmi často získáte také levnější vstupné nebo registrační poplatky.

Kdy a jak můžete o status studenta přijít?

Se studentskými výhodami se můžete rozloučit, jakmile oslavíte 26. narozeniny, byť se vám ještě nepodařilo propracovat ke státním zkouškám.

Pokud úspěšně absolvujete střední, či vyšší odbornou školu, bude za vás stát platit zdravotní pojištění do konce prázdnin, tedy do 31. srpna. Jestliže má vaše vyšší odborná škola 3,5letý program a absolutorium vychází na leden, ukončí stát platbu pojištění v lednu. U úspěšného dokončení vysokoškolského studia nastane tato situace měsíc po státních zkouškách.

Co když nesplníte podmínky vysokoškolského studia?

Pak jste studentem do dne, který stanoví studijní a zkušební řád dané školy. Když zanecháte studia dobrovolně, ztratíte status studenta dnem, kdy bylo doručeno písemné prohlášení o zanechání studia. Vysokoškoláci ovšem mohou studium bez sankcí a opakovaně přerušit, zároveň tím přicházejí o studentské výhody.

Pokud budete vyloučeni ze studia na vysoké škole (třeba kvůli disciplinárním prohřeškům), rozlučte se s benefity ke dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o vyloučení ze studia.

U střední a vyšší odborné školy je situace s vyloučením ze studia trochu složitější. Zjednodušeně řečeno, úředně jako student končíte dnem, kdy vám vyprší lhůta, v níž máte řediteli školy vysvětlit, proč chybíte ve třídě.

Dokdy jste studentem po maturitní zkoušce?

Do 31. srpna, pokud o prázdninách celý měsíc nepracujete nebo nepodnikáte natolik, abyste museli platit nemocenské pojištění, nebo nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci. Výjimkou je situace, kdy ve stejném kalendářním roce nastoupíte na vysokou školu.

Co když musíte na opravný termín maturitní zkoušky?

Pokud vás čeká opravný termín maturity nebo absolutoria, jste za nezaopatřené dítě považováni do 31. srpna. Pokud jste nemohli maturovat v řádném termínu ze zdravotních důvodů, status studenta vám zůstává až do dne vykonání zkoušky.

Máte nárok na výhody i v přípravném kurzu ke studiu?

Pokud nejde o kurz, který je kombinován s pomaturitním jazykovým studiem, status studenta vám nevznikne, ani nezůstane.

Počítá se doba studia do důchodového pojištění?

Dříve to tak bývalo, ale od roku 2010 už není student starší 18 let důchodově pojištěn a pojistné za něj nehradí stát. Pokud nepracujete nebo nepodnikáte, nemusíte pojistné odvádět, ale roky strávené studiem se nepočítají do nároku na důchod.

A teď pozor, studenti, kteří si neplatí sociální pojištění, nemají nárok ani na dávky nemocenské nebo peněžitou pomoc v mateřství. „Ode dne porodu tak má studentka nárok jenom na rodičovský příspěvek, který může pobírat, dokud nevyčerpá maximální částku 220 tisíc korun a zároveň nejdéle do čtyř let věku dítěte,“ upozorňuje Petr Sulek z ministerstva práce a sociálních věcí.

Je možné při studiu pracovat a mít status studenta?

Můžete být klidní. U denního studia na vysoké škole zákon formu studia a výdělečnou činnost neřeší. Důležité je platit daně a sociální či zdravotní pojištění, pokud u vás taková povinnost nastane.

 Zdroj: článek převzat z finance.idnes.cz

 

 

Rubriky: Aktuality |

STUDIUM NA UNIVERSITY COLLEGE BIRMINGHAM

images (6)

UCB nabízí praktické obory, které Vám otevřou oči a zajistí tak okamžité uplatnění po studiu. Vybrat si můžete ze zaměření na cestovní ruch, business, hotelnictví, kulinářství (vrcholová gastronomie), letecký průmysl, eventy (pořádání akcí různého typu), marketing, nebo třeba i sportovní management, sportovní terapii či dokonce pedagogiku nebo sociální práce. Ano, výběr je pestrý, ale jedno mají vždy tyto obory společné, budou Vás učit profesionálové z oboru. Zapomeňte tedy na přednášky s dlouhosáhlou teorií, která vede k nudným zkouškám, ze kterých si pravděpodobně za pár týdnů nebudete nic pamatovat. Hodiny na UCB jsou dynamické, neboť zde hovoříme o reálných a aktuálních situacích z celého světa a zkušenostech samotných lektorů. Zároveň budeme chtít slyšet Váš názor, a to ať je jýkoliv, naučíme Vás pracovat nejen individuálně, ale i v týmu, tak abyste se jednou dokázali postavit na vlastní nohy a podílet se na řízení projektů či firem, které ve společnosti něco znamenají.

V současné době jsou na UCB desítky českých i slovenských studentů, kteří čerpají dennodenně inspiraci na hodinách, které jsou zábavné a zajímavé, po škole mohou navštívit naši wellness a fitness kliniku, kde si dopřejí relax i pohyb a večer se mohou jít bavit do centra Birminghamu, které je 2. největším městem Velké Británie. Skvělé je, že nemají vlastně žádné ústní zkoušky a na konci bakaláře nemusí dělat stánice, ale jen bakalářku. Navíc do školy chodíte jen 3× týdně, tak abyste měli čas na práci, či Vaše další aktivity. No a na závěr snad jen tedy říct, že studium v Anglii je pro Vás nyní i finančně dostupné. Vaše bakalářské studium můžete hradit pomocí britské vlády. Vláda Vám zaplatí studium, které budete muset splatit jednou zpátky až v případě, že vyděláte nad 64.000,–Kč měsíčně.

Vy co jste již na vysoké škole, ale Vaše studium Vás nenaplňuje a rádi byste přestoupili, či prostě jen změnili školu, tato varianta platí i pro Vás :)

Chcete-li se dozvědět více, piště na: info@studyuniversity.net či zavolejte na 724 685 214.
Facebook: UCB for Czech and Slovak students

Zdroj: článek převzat z vysokeskoly.cz

Rubriky: Aktuality |

Jaké VŠ ještě přijímají přihlášky?

stažený soubor (16)

Propásli jste termín podání přihlášky  na VŠ nebo jste si to přeci jen rozmysleli a chcete to na VŠ zkusit? Níže je uvedený seznam škol, které stále přijímají přihlášky:

Březen:

Česká zemědělská univerzita –

ČVUT –

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích –

Mendelova univerzita v Brně –

Technická univerzita v Liberci –

Univerzita Hradec Králové –

Univerzita Jana Evangelista Purkyně v Ústí nad Labem –

Univerzita Karlova v Praze –

Univerzita obrany –

Univerzita Pardubice –

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně –

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava –

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze –

Vysoké učení technické v Brně –

Západočeská univerzita v Plzni –

Duben:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích –

Masarykova univerzita –

Mendelova univerzita v Brně –

Slezská univerzita v Opavě –

Univerzita Karlova –

Univerzita obrany –

Univerzita Pardubice –

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně –

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava –

Vysoká škola ekonomická v Praze –

Vysoká škola polytechnická Jihlava (https://www.vspj.cz/)

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (http://www.vstecb.cz/)

Vysoké učení technické v Brně –

Západočeská univerzita v Plzni –

Květen:

Mendelova univerzita v Brně –

Technická univerzita v Liberci –

Slezská univerzita v Opavě –

Univerzita Karlova –

Univerzita Pardubice –

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava –

Červen:

Masarykova univerzita –

Technická univerzita v Liberci –

Vysoká škola ekonomická v Praze –

Červenec:

Mendelova univerzita v Brně –

Technická univerzita v Liberci –

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava –

Srpen:

Slezská univerzita v Opavě –

Technická univerzita v Liberci –

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (http://www.fmmi.vsb.cz/cs/index.html), Univerzitní studijní programy (http://www.usp.vsb.cz/cs/)

Září:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně –

 

Zdroj: vysokeskoly.cz

Rubriky: Aktuality |