Diplomové práce Rozpočtový proces obce

Diplomové práce Rozpočtový proces obce

Téma své diplomové práce Rozpočtový proces obce – obsah, plnění a kontrola jsem si vybral, protože Doplní autor.(např. Protože bych byl v budoucnu rád aktivním občanem nějaké obce, rozhodl jsem se, že se touto oblastí života člověka budu zabývat podrobněji.)

Každý občan České republiky je současně občanem nějaké obce. Kvalita života v určité obci bezprostředně souvisí se samosprávou obce a jejím hospodařením. V hospodaření obce samozřejmě klíčovou roli hraje rozpočet obce. Jako občané bychom se aktivně měli zajímat co se s finančními prostředky obce děje. Nepovažuji za žádoucí, aby jediným aktivním prvkem občanství byl akt volby samosprávy. Je nutné si pokládat otázky jako: Kde se berou příjmy obce? Jak jsou vysoké? Co ovlivňuje výši příjmů? Jaké jsou výdaje obce? Kdo o nich rozhoduje? Na co jsou výdaje používány? A jedna z nejdůležitějších otázek: Mohu jako obyčejný občan obce nějak zasáhnout do tvorby rozpočtu?

Jako cíl své práce jsem zvolil rozbor problematiky tvorby obecního rozpočtu a jeho kontroly jak z obecného hlediska, tak z hlediska rozboru hospodaření konkrétní vybrané obce za posledních 10 let. Mezi dílčí cíle patří definice širokého spektra pojmů spojených s rozpočtem a hospodařením obce a jejich podrobný rozbor včetně charakteristiky jejich vzájemných souvislostí. V rámci cíle rozboru hospodaření konkrétní vybrané obce za posledních 10 let jsou dílčími cíli seznámení s obcí, podrobný rozbor rozpočtů v letech 2010 – 2012, uskutečnění rozhovoru se starostou obce zaměřeného na rozpočet obce a rozhovory s občany, které mají ilustrovat zájem občanů o obecní hospodaření a jejich informovanost.

V první části své práci se zabývám legislativní úpravou tvorby, plnění a kontroly rozpočtu obce a vytvořil jsem soubor základních pojmů, které souvisí s problematikou rozpočtu obce. V této části zahrnutý i historický vývoj financování územních samospráv, který obsahuje i stručné srovnání vývoje v ČR a na Slovensku po rozdělení republiky.

Následuje podrobná charakteristika rozpočtového procesu, v rámci kterého jsou definovány pojmy jako příjmy a výdaje rozpočtu, rozpočtová skladba, rozpočtové určení daní a schvalovací proces. Pozornost je dále věnována plnění a kontrole hospodaření s obecním rozpočtem. Součástí uvedených částí je i ukázka hospodaření tří obcí v roce 2012 s ohledem na jejich velikost.

Za účelem rozboru hospodaření konkrétní obce jsem si vybral obec Okrouhlou, která se nachází v Jihomoravském kraji a má necelých 600 obyvatel. Tuto obec jsem vybral, protože Doplní autor ……(např. jsem hledal nějakou malou obec, protože bych chtěl v malé obci žít, nebo protože malé obce většinou bojují se specifickými problémy jako je občanské zázemí, málo pracovních příležitostí, financování škol, školek, atd.)

Nejdříve jsem obec charakterizoval z hlediska demografického a geografického, občanské vybavenosti a vytvořil jsem přehled významných událostí, především těch, které souvisí s obecním rozpočtem.

K uvedení do problematiky hospodaření obce jsem využil rozhovor se starostou obce, pro kterého jsem si připravil otázky na základě základního průzkumu hospodaření obce. Odpovědi na otázky mi umožnili kvalitnější interpretaci některých položek rozpočtu a pomohli lépe pochopit problematiku tvorby rozpočtu.

Další část je věnována rozboru příjmů a výdajů v letech 2010-2013 nejdříve z globálního pohledu a poté následuje podrobná analýza jednotlivých položek za využití informací získaných během rozhovoru se starostou obce. Pozornost je věnována i kontrole plnění rozpočtu a závěrečnému účtu obce.

Na konkrétním příkladu přípravy rozpočtu na rok 2014 obce Okrouhlá je ukázán rozpočtový a schvalovací proces.

Závěrečná část praktické části je věnována vztahu občanů obce a rozpočtu z hlediska zájmu o hospodaření obce, informovanosti a možnosti zasahování do tvorby rozpočtu.

Závěr obsahuje stručné shrnutí práce a zpětnou vazbu na splnění jejich cílů

Příspěvek byl publikován v rubrice Diplomová práce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.