Archiv rubriky: Diplomová práce

Matematické a statistické metody

Matematické a statistické metody umožňují přesné (exaktní) vyjádření jevů a vztahů mezi nimi, a to univerzálním matematickým jazykem. Použití matematických metod ve výzkumu spočívá ve vyjadřování ekonomických hypotéz matematickými formulacemi, které se podrobí matematickým operacím (řešení rovnic, vyšetřování průběhu funkcí … Celý příspěvek

Rubriky: Bakalářská práce, Diplomová práce |

Indukce a dedukce

Indukce znamená vyvozování obecného závěru na základě mnoha poznatků o jednotlivostech. Induktivní úsudky umožňují dojít k podstatě jevů, stanovit jejich zákonitosti. Typickým východiskem indukce je statistické zpracování a zhodnocení dostatečně reprezentativních souborů údajů, které umožňují formulaci obecnějších závěrů, platných pro … Celý příspěvek

Rubriky: Bakalářská práce, Diplomová práce | Štítky: , |

Abstrakce

Abstrakce je myšlenkové oddělení nepodstatných vlastností jevu od vlastností podstatných, což umožňuje zjistit obecné vlastnosti a vztahy, tj. podstatu jevu.

Rubriky: Diplomová práce |

Klasifikační analýza a Analytická klasifikace

Klasifikační analýza se vyskytuje ve dvou formách: jako syntetická a jako analytická klasifikace.Pomocí syntetické klasifikace sjednocujeme jevy podle podobnosti. Ve vědecké práci to znamená, že poznatky a fakta seskupujeme do tříd, třídy pak do širších logických tříd, tím získáme přehledný … Celý příspěvek

Rubriky: Bakalářská práce, Diplomová práce |

Analýza a syntéza

Analýza je myšlenkové rozložení zkoumaného předmětu, jevu nebo situace (dále jen jevu) na jednotlivé části, které se stávají předmětem dalšího zkoumání. Hlubší poznání dílčích částí umožní lépe poznat jev jako celek. Analýza předpokládá, že v každém jevu je určitý systém3 … Celý příspěvek

Rubriky: Diplomová práce, Seminární práce |

Metoda analogie

Metoda analogie se opírá o metodu srovnávání. Představuje myšlenkový postup, při němž na základě zjištění shody některých znaků dvou či více různých předmětů nebo jevů usuzujeme na přibližnou shodu i u některých dalších znaků těchto předmětů či jevů. Analogie poskytuje … Celý příspěvek

Rubriky: Diplomová práce |

Srovnávání v diplomové práci

Při srovnávání zjišťujeme shodné či rozdílné stránky u dvou či více různých předmětů, jevů či úkazů. Srovnávat můžeme téhož ukazatele (tytéž ukazatele) v statistických souborech, které se liší

Rubriky: Diplomová práce | Štítky: |

Formulace cílů v diplomové práci

Formulujeme ústřední cíl nebo rovnocenné hlavní cíle a jejich rozčleněním do dílčích cílů vytvoříme hierarchicky uspořádaný soubor cílů. Stanovení cíle (cílů) v diplomové práci musí odpovídat jak požadavkům na její odbornou úroveň, tak časovým možnostem, které jsou dány učebním plánem.

Rubriky: Diplomová práce |

Stanovení hypotéz diplomové práce

Vymezení problému je rámcově charakterizováno tématem diplomové práce jeho konkretizace probíhá v průběhu práce v seminářích a samostatného studia literatury a do určité míry je závislé na konkrétních podmínkách firmy, společnosti, podniku, v nichž je diplomová práce zpracovávána.

Rubriky: Diplomová práce | Štítky: , |

Projekt diplomové práce

Projekt diplomové práce obsahuje základní údaje, které jsou potřebné k řešení daného problému. Je rozdělen obvykle do těchto částí:

Rubriky: Diplomová práce | Štítky: |