Archiv rubriky: Bakalářská práce

Bakalářská práce shoda

Všechny závěrečné práce na vysokých školách povinně kontroluje program, který určuje percentuální shodu s už uloženými prácemi i internetovými zdroji. Bakalářská práce je v elektronické podobě umístňováná do Centrálního registru závěrečných, rigorózních a habilitačních prací (CRZP).

Rubriky: Bakalářská práce |

Směrnice bakalářské práce

Směrnice bakalářské práce je vniřrní nařízení školy o základních náležitostech závěrečných prací, kontrole jejich originality, uchovávání a zpřístupňování prostřednictvím Centrálního registru závěrečných, rigorózních a habilitačních prací na jednotlivých školách.

Rubriky: Bakalářská práce |

Bakalářské práce – Seznam použité literatury

Součástí bakalářské práce je i seznam bibliografických zdrojů, ze kterých byly v práci čerpané teoretické poznatky. Seznam použitých zdrojů se uvádí v abecedním seznamu, přičemž se uvádí zpravidla jméno autora, rok vzniku publikace, název publikace, město vydání publikace, vydavatelství, rok … Celý příspěvek

Rubriky: Bakalářská práce |

Resumé v bakalářské práci

V případě, že je práce napsaná v cizím jazyce, musí autor v bakalářské práci uvést i resumé v českém jazyce v rozsahu zpravidla 10%.

Rubriky: Bakalářská práce |

Závěr bakalářské práce

V závěru bakalářské práce je třeba shrnout zjištěné poznatky a výsledky, ke kterým autor dospěl. V závěru se též uvádí, zda hlavní cíl, i částečné cíle, které byly vytyčené v úvodu, byly či nebyly splněné.

Rubriky: Bakalářská práce |

Dizkuse v bakalářské práci

V dizkusi by měl autor odpovídat na úlohy a vytýčené cíle v úvodu bakalářské práce. Autor rozebírá zjištěné poznatky a informace, analyzuje  je a porovnává s poznatky od jiných autorů a s předcházejícími průzkumy.

Rubriky: Bakalářská práce |

Interpretace výsledků bakalářske práce

V interpretaci výsledků průzkumu autor přehledně zpracuje zjištěné informace do tabulek a grafů, přičemž je zároveň vyhodnotí i v percentuálním vyjádření.

Rubriky: Bakalářská práce |

Hypotéza v bakalářskej práci

Student na prvním stupni vysokoškolského studia by měl projevit v bakalářké práci i schopnost ověřování stanovených hypotéz, což znamená zjišťování podporujících nebo odmítajících faktů v praxi.

Rubriky: Bakalářská práce |

Bakalářska práce : Dotazník

Dotazník patří k nejčastěji používaným metodám sběru údajů pro potřeby vypracování empirické časti bakalářské práce. Dotazník se zpravidla skládá z úvodní části, kde autor osloví respondenty a stručně charakterizuje na co budou poskytnuté informace použité.

Rubriky: Bakalářská práce |

Projekt průzkumu v bakalářské práci

Empirická část bakalářské práce by zpravidla měla začínat projektem průzkumu, ve kterém autor uvede hlavní cíl a částečné cíle průzkumu.

Rubriky: Bakalářská práce |